Regulamin:

Sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem strony internetowej krysztalowydomduszy.com realizuje:

Kryształowy Dom Duszy i Ciała Krzysztof Bartoszewicz
ul. Kwiatowa 14/29
09-400 Płock
NIP: 8461582731
REGON: 384614753

Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
email: kontakt@krysztalowydomduszy.com

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Serwis – serwis internetowy krysztalowydomduszy.com znajdujący się pod adresem internetowym jw, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).
Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
Kurs – treść cyfrowa, której twórcą jest Sprzedawca i którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony,
Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.krysztalowydomduszy.com/regulamin/
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem krysztalowydomduszy.com,
Platforma kursów online – platforma internetowa której dostawcą jest wordpress.org, woocommerce.com oraz learndash.com
Sprzedawca – Kryształowy Dom Duszy i Ciała Krzysztof Bartoszewicz
ul. Kwiatowa 14/29
09-400 Płock
NIP: 8461582731
REGON: 384614753

§ 2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny,
– standardowa przeglądarka internetowa,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny,
– standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
– standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
– możliwość odtwarzania plików wideo,
– posiadanie lub dostęp do drukarki i innych akcesoriów wymienionych na Stronie,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Dodatkowo, wszystkie treści i materiały dostępne na stronie krysztalowydomduszy.com w tym treści zawarte na stronie, grafiki, oraz treści artykułów na blogu również stanowią własność i zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora.

§ 4 Sposób zawarcia umowy sprzedaży i zakup Kursu

W celu uzyskania statusu Kupującego, należy podjąć następujące kroki:
– wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,
– kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
– wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
– zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
– kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma fakturę.
Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący uzyskuje ograniczony czasowo dostęp do treści Kursu. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Kupujący narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 Korzystanie z Kursu

Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta.

Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy. Materiały tworzące Kurs będą dostępne z poziomu panelu kursanta począwszy od 22 lipca 2019 roku. Materiały będą dodawane przez Sprzedawcę systematycznie w trakcie trwania Kursu.
Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas określony z osobna w dla każdego z kursów. Informacja o czasie dostępu jest dostępna na stronie zakupu każdego z kursów.

Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod adresem krysztalowydomduszy.com było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do kontakt@krysztalowydomduszy.com i będą one rozpatrywane indywidualnie.

Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

Spółka zastrzega także możliwość wystąpienia czasowego braku dostępu do platformy kursów online znajdującej się pod adresem krysztalowydomduszy.com w związku z przeprowadzanymi przez dostawcę platformy wordpress.org pracami modernizacyjnymi, aktualizacjami lub poprawkami dotyczącymi rozbudowy i poprawy jakości funkcjonowania platformy.

§ 6 Odstąpienie Kupującego od umowy

Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Przykładowa treść odstąpienia od umowy:
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych zakupionych w serwisie krysztalowydomduszy.com
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji:
Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@krysztalowydomduszy.com
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.

Data wejścia w życie Regulaminu: 16.02.2022